Kosten deel 2.   (onderbouwing bij kostenvergelijking)

De kosten van een kerkradio systeem vallen grog gezien uiteen in aanschafkosten en in jaarlijkse kosten.
De jaarlijkse kosten zijn afhankelijk van het type systeem en is opgebouwd uit kosten voor servers, abonnementskosten en luisterkosten.

Onderstaande tabel geeft een overzicht over de 5 systemen qua opbouw van de kosten bij een kerk met 25 luisteraars:

overzichttabe

Noot:
De onderbouwing van deze getallen kunt u vinden in de excel file; deze is als zip hier te downloaden.
Bij kerkradio via internet (inbellen via eigen telefoonlijn) is uitgegaan van een gemiddelde luistertijd per maand van bijna 11 uur; de onderbouwing hiervoor is ook terug te vinden in de excel file. Bij meer of minder dan 25 luisteraars verschuiven de kosten lichtelijk, maar de onderlinge verschillen blijven groot.

Als men zo de alternatieven naast elkaar zet is het duidelijk dat er factoren van verschillen zitten in de jaarlijks terugkerende kosten.
Een kerkbestuur kiest vaak een oplossing zonder echt op de hoogte te zijn van alle bijkomende kosten.

In de rechterkolom is het totaal van alle kosten per luisteraar per maand af te lezen; zoals te zien is het met het Rivendel systeem mogelijk om inclusief aanschaf voor minder dan 4 Euro per maand kostendekkend kerkradio aan te bieden.

De jaarlijke kosten per luisteraar zijn bij het Rivendel Kerkradio systeem zelfs lager dan bij het oude PTT kerktelefoon systeem!
Er zijn immers geen kosten verbonden aan het luisteren zelf.


www.kerkradio.nl